Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. Art.6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)
 4. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor przedszkola.
 2. Zapisy „ Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie", zwany dalej „Regulaminem", określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 1, ze względu na to, że przedszkole jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 3. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się w formie składania wniosku bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.
 4. Rekrutację do przedszkola prowadzi się na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola. Informacja umieszczana jest na stronie pp1gogolin.pl oraz tablicy ogłoszeń na korytarzu. Informacja podawana jest na 6 dni przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na stronie pp1gogolin.pl oraz tablicy ogłoszeń na korytarzu.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora przedszkola.
 7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Publiczne Przedszkole Nr 1 jako przedszkole pierwszego wyboru.

 

Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 2.

 1. Do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 przyjmowane są:
  1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
  2. w postępowaniu uzupełniającym może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie, jeżeli będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce 10 marca.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
 5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 3.

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
  1. przyjęcie wniosków składanych przez rodziców;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oraz ewentualnie wolnych miejscach
  4. postępowanie odwoławcze;
  5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 4.

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – "15".
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 021.2.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 17 02 2014r. w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 5. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 4 regulaminu.
 6. Publikacja wyników naboru odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Nr 021.3.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 17 02 2014r. poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola oraz ewentualnie wolnych miejscach, na tablicy ogłoszeń.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

Rozdział III
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 5.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym w zarządzeniu nr 021.3.2014 terminie do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku dołącza się:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. oświadczenie, że do tutejszego przedszkola uczęszcza rodzeństwo;
  3. oświadczenie, że jedno z rodziców/opiekunów pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy;
  4. oświadczenie, że jako rodzic/ opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy ;
  5. oświadczenie, że jako rodzic/ opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy;
  6. oświadczenie, że wychowuję samotnie dziecko
 4. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 – 5 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 5. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań".
 6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 7. Odmowa przedłożenia dokumentów przez rodzica / opiekuna, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.
 8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta /burmistrza/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Rozdział IV
Procedura odwoławcza

§ 6.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 , kryteria, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy – kryteria „ gminne", ustala dyrektor przedszkola w Zarządzeniu Nr 021.2.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 17 02 2014 r. w uzgodnieniu z Burmistrzem Gogolina.
 2. Na rok szkolny 2014/15 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w Zarządzeniu Nr 021.3.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 17 02 2014 r. w uzgodnieniu z Burmistrzem Gogolina.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 

 

Oświadczenia:

 1. Oświadczenie o niepełnym wymiarze czasu pracy
 2. Oświadczenie o opiece kuratora
 3. Oświadczenie o pełnym wymiarze czasu pracy jednego z rodziców
 4. Oświadczenie o pełnym wymiarze czasu pracy
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
 7. Oświadczenie o wielodzietności

Poprawiono: wtorek, 25, marzec 2014 20:40

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

ePUAP

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
42530